Drachten – ’t Swin 9

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 23 januari 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, complexaanduiding
8392-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. het één/zesendertigste (1/36e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende
een flatgebouw met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te Drachten
aan ’t Swin 1 tot en met 71 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, nummer 7551,
groot eenendertig aren en tweeënveertig centiaren;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste woonlaag met garage
en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend ’t Swin 9,
9201 XV Drachten.

Bezichtigingen: geen c.q. nog niet bekend.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn
begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de
belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;
– de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
– de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 8 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 februari 2019.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Koopprijs
€ 1,- k.k.
Status
Beschikbaar
Bouwjaar
1967
Soorten
inpandig
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3

Volledige omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 23 januari 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, complexaanduiding
8392-A, appartementsindex 5, omvattende:
a. het één/zesendertigste (1/36e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende
een flatgebouw met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te Drachten
aan ’t Swin 1 tot en met 71 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in
appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, nummer 7551,
groot eenendertig aren en tweeënveertig centiaren;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste woonlaag met garage
en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend ’t Swin 9,
9201 XV Drachten.

Bezichtigingen: geen c.q. nog niet bekend.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) – als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn
begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de
belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten;
– de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
– de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 8 januari 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 20 februari 2019.
Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Foto's