Leeuwarden – Egelantierstraat 54

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 30 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur, via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com), ten overstaan van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Amsterdam of een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan het kantoor van CMS Derks Star Busmann N.V.

BEZICHTIGING IS NIET MOGELIJK

De hoekwoning met tuin, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 8924 EJ Leeuwarden,
Egelantierstraat 54, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F nummer 6010, groot
tweehonderd tweeënzeventig vierkante meter, en nummer 6220, groot negenentwintig vierkante meter.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank ingediend, de beschikking is inmiddels afgegeven.

Op verzoek van de executant is voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten
alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van
een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor
rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er
vindt geen verrekening plaats van huren en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

TOT EN MET 15 september 2021 KAN ONDERHANDS SCHRIFTELIJK EEN BOD WORDEN UITGEBRACHT TE KANTORE VAN BOVENGENOEMDE NOTARIS.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij
de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 oktober 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl of www.bva-auctions.com
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar E.C.Ruiter-Overbeeke

Status
Beschikbaar
Bouwjaar
1952
Soorten
geen garage
Perceel oppervlakte
301 m2
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3

Volledige omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 30 september 2021 bij inzet en afslag vanaf 09:00 uur, via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com), ten overstaan van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Amsterdam of een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan het kantoor van CMS Derks Star Busmann N.V.

BEZICHTIGING IS NIET MOGELIJK

De hoekwoning met tuin, (onder)grond en verder toebehoren, staande en gelegen te 8924 EJ Leeuwarden,
Egelantierstraat 54, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F nummer 6010, groot
tweehonderd tweeënzeventig vierkante meter, en nummer 6220, groot negenentwintig vierkante meter.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank ingediend, de beschikking is inmiddels afgegeven.

Op verzoek van de executant is voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten
alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van
een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor
rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er
vindt geen verrekening plaats van huren en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter
wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

TOT EN MET 15 september 2021 KAN ONDERHANDS SCHRIFTELIJK EEN BOD WORDEN UITGEBRACHT TE KANTORE VAN BOVENGENOEMDE NOTARIS.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.bva-auctions.com) en voorts zich bij
de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit
hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel
mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 oktober 2021.

Info: www.veilingnotaris.nl of www.bva-auctions.com
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar E.C.Ruiter-Overbeeke

Foto's